بازاریابی الگوریتمی یا(Algorithmic marketing)چیست؟

بازاریابی الگوریتمی

استفاده از بازاریابی الگوریتمی منجر به نتایج بهتر می‌شود هنگامی‌که الگوریتم‌ها کار را به دست می‌گیرند.
برای بازاریابی الگوریتمی، این یک تابع است نه یک اشتباه و استفاده از آن منجر به افزایش تبدیل و ترافیک، با کیفیت بالاتر می‌شود.