بازاریابی کمین یا (Ambush marketing)

بازاریابی کمینی که در زبان انگلیسی تحت عنوان Ambush Marketing نیز از آن یاد می شود، از دو جز اصلی تشکیل شده است. کلمه “marketing” که همگی با معنای آن آشنا هستیم و “Ambush” که در ادامه به تفسیر معنای لغوی آن خواهیم پرداخت. این واژه به معنای حمله غافل گیرانه توسط شخصی است که در موقعیتی مخفی کمین کرده است. بدین ترتیب بازاریابی کمینی نیز چنین مفهومی خواهد داشت: “یک استراتژی منحصر به فرد در دانش بازاریابی است که تلاش های تیم بازاریابی رقبای کسب و کار را هدف قرار داده و به دقت زیر نظر می گیرد. از این طریق کسب و کار می تواند به موقعیتی بالاتر از رقیب خود دست یافته و اتمسفر کاری مجموعه مذکور را به چالش بکشاند.” این گونه فعالیت ها معمولا بر منابع و برنامه های تیم بازاریابی رقبا تمرکز خواهند داشت.