بازاریابی خریدار یا (buyer’s market)

از این رو خود سازمان برای به حداکثر رساندن این عوامل رشد از طریق کارآیی تولید انبوه ، توزیع و فروش ، از این ساختار تشکیل شده بود. بازاریابان بسته به وظیفه ای که داشتند از نظر سیلوها سازمان یافته بودند. بازاریابان محصولات کالاهایی را برای فروش خرده فروشان تولید و مستقر می کنند. بازاریابان توزیع چندین مارک از محصولات را در اختیار گرفتند و مسائل مربوط به چرخه زندگی و زنجیره تامین را از طریق کانال مدیریت کردند. و بازاریابان مصرف کننده که در میان کانال (های) در تلاش برای افزایش سهم یا نفوذ در این زمینه بودند.

بازاریابی خریدارچیست؟

ه تعبیر پرفسور كاتلر بخشی از دارایی ناملموس سازمان است كه در ترازنامه های مالی سازمان است كه درترازنامه های مالی سازمان قرار ندارد و همین امر منجر به بی توجهی مدیران و مجریان سازمان به آنان شده است .
در ایران از آنجا كه همیشه عرضه كمتر از تقاضا و نیازبازار بوده آنچه در فراگرد بازار نقش اصلی را بازی می كرد ، تولید كننده و فروشنده بوده اند و تولید كننده درجهت سود آوری ، كالایی را با كیفیتی نامرغوب و نامناسب تولید میكرد و فروشنده آن را برای عرضه در ویترین ها قرار میداد و آن چه مورد توجه نبود خریدار ، انتظارات و سلایق وی بود . خردار نیز برای رفع نیاز و انتظارات ناچار تن به تهیه كالای و خدمات مناسب میداد . اما امروزه با پیشرفت های صنعتی در رقابتی شدن صنایع – هرچند محدوده رابطه تولید كننده خریدار و مشتری خریدار در حال تغییر به سوی مشتری مداری ورابطه مشتری تولید است .