تعریف بازاریابی کلیک روی پست

در این مقاله قصد داریم به معرفی استراتژی بازاریابی پساکلیک بپردازیم و تعریفی دقیق از استراتژی بازاریابی پساکلیک را بیان کنیم. در ادامه به نحوه اجرا و پیاده سازی یک کمپین با رویکرد استراتژی بازاریابی پساکلیک خواهیم پرداخت و شاخص های ارزیابی موفقیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم. پس از خواندن این مقاله شما میدانید که چه نفراتی باید برای اجرای موفقیت آمیز یک استراتژی بازاریابی پساکلیک بکار گرفته شوند و نقش هر یک از این ارکان چه خواهد بود.