بازاریابی حلقه بسته چیست؟

وقتی صحبت از بازاریابی می شود همه به دنبال یافتن اثربخش ترین استراتژی ها هستند. بازاریابی حلقه بسته Closed Loop Marketing  که به CLM نیز معروف است، از جمله استراتژی هایی است که شرکت های بسیاری در چند سال اخیر به آن رجوع کرده اند. گزارش ها حاکی از آن است که بازاریابی حلقه بسته ارتباط بهتری با مشتریان برقرار می کند، آگاهی از برند را افزایش می دهد و منجر به فروش بیشتر می شود.

بازاریابی حلقه بسته چیست؟

بازاریابی حلقه بسته نوعی از بازاریابی است که به داده و تفسیر گزارش های حلقه بسته متکی است. بسته بودن حلقه به آن معنی است که دپارتمان هایی که در حلقه قرار می گیرند (مانند دپارتمان فروش) گزارش عملکرد و هر آنچه اتفاق افتاده است را به دپارتمان بازاریابی می دهند، این امر سبب می شود دپارتمان بازاریابی بهترین و بدترین منابع اثرگذار خود را شناسایی کند.