استراتژی‌های جذب چندفرهنگی/ گزارش بازاریابی در فرهنگ های متنوع آمریکا

شورای مرکز بازاریابی اجتماعی، تحقیق و بررسی جدیدی را در اول سپتامپر ۲۰۱۵ آغاز کرد که موضوع آن مشکلات و دشورای های بازاریابی در فضای تجاری آمریکا می‌باشد؛ فضایی که از نظر فرهنگی متنوع است. این تحقیق به برجسته سازی این نکته می‌پردازد که کجا و چگونه شرکت‌ها می‌توانند استراتژی‌ها و تصمیمات مناسب را بیشینه سازی نمایند تا به بهترین شکل بخش‌های رو به افزایش مشتری اقلیت را جذب نمایند.

بازاریابی چند فرهنگی چیست و چه اهمیتی دارد؟

زاریابی چند فرهنگی نیازمند رویکردی متفکرانه به زمینه، تاریخ و حساسیت‌های هر فرهنگ یا خرده فرهنگ خاص است. در برخی موارد، این ممکن است به معنای یادگیری کلمات جدید باشد؛ یا ممکن است مجبور شوید «زبان بازاریابی» دیگری را یاد بگیرید تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید.