بازاریابی تنوع گرا یا (Diversity Marketing) چیست؟

یک استراتژی بازاریابی تنوع گرا می تواند کسب و کار شما را با بازار های متنوع و مخاطبان متنوعی آشنا کند. شما می توانید به سادگی به مخاطبان هدف دسترسی پیدا کنید. سعی کنید تا تعاریف سنتی گذشته را کنار بگذارید. وظیفه شما به عنوان یک بازاریاب این است که برندها را از طریق فرهنگ به مردم متصل کنید. تعریف صنعت، پیش از این به فرهنگ محدود بود، اما باید این تعریف را گسترش داد. تنوع در بازاریابی باعث تعامل بیشتر با مخاطبان، رضایت مشتریان متنوع و شناخته شدن برند تجاری شما خواهد شد.

تنوع گرایی در بازاریابی

ازاریابی تنوع گرا عبارت است از تدوین یک طرح بازاریابی سفارشی از طریق بررسی عوامل محیطی !بازاریابی تنوع گرا ، نوعی استراتژی بازاریابی و مدیریت سازمان است برای وارد شدن به یک بازار یا صنعت جدید که سازمان پیش از آن در آن فعالیتی نداشته است.تنوع گرایی به طور معمول نیازمند آن است که سازمان به مهارت‌ها و دانش تازه‌ای در توسعه محصول دست یابد.