تبلیغات در نقطه فروش چیست؟

یکی از روش های تاثیرگذار تبلیغاتی ، تبلیغات در نقطه فروش است که میتواند تاثیر مستقیم در افزایش فروش یک محصول داشته باشد.