محتوای جامع الگوریتم برت گوگل

اگر بخواهیم به جمع بندی کلی الگوریتم برت برسیم باید بگوییم که با توجه به الگوریتم های جدید گوگل باید سعی کنید تا محتوایی کاربرپسند و کلمات کلیدی متناسب با جست و جوی کابران بنویسیم. لزوما محتوای طولانی امتیاز بیشتری در گوگل نمیگیرد. محتوایی که تمام نکات سئو و الگوریتم ها را رعایت کند امتیاز بیشتری از گوگل می گیرد. پس نیازی نیست مثل گذشته به دنبال محتوای طولانی ، استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی و یا سبز شدن چراغ افزونه باشید.

الگوریتم برت چیست و چه هدفی دارد؟

اگر بخواهیم به جمع بندی کلی الگوریتم برت برسیم باید بگوییم که با توجه به الگوریتم های جدید گوگل باید سعی کنید تا محتوایی کاربرپسند و کلمات کلیدی متناسب با جست و جوی کابران بنویسیم. لزوما محتوای طولانی امتیاز بیشتری در گوگل نمیگیرد محتوایی که تمام نکات سئو و الگوریتم ها را رعایت کند امتیاز بیشتری از گوگل می گیرد پس نیازی نیست مثل گذشته به دنبال محتوای طولانی ، استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی و یا سبز شدن چراغ افزونه باشید.