نکات ارزشمند از بازاریابی نیش

کل مفهوم نیچ مارکتینگ همین است و اگر می خواهید بیشتر در مورد آن بخوانید، کتاب من را رایگان دانلود کنید. البته تصاویر کتاب قدیمی است مخصوصا جاهایی که از صفحات گوگل عکس گذاشته ام ولی مفاهیم کتاب هیچوقت قدیمی نخواهد شد و خواندن آن ایده های جدیدی به شما خواهد داد.