بازاریابی اخلاقی چیست ؟

عایت اخلاق حرفه ای در مارکتینگ و بازاریابی شاید در نگاه اول چندان با کسب سود و رسیدن به نتایجی که مد نظر صاحبان کسب و کار است هم راستا نباشد. اما در بلند مدت حتما منافع سازمان را با خود به همراه خواهد داشت .