مفهوم بازاریابی اجازه ای

از مشخصه‌های این نوع بازاریابی نیز می‌توان به قابل پیش‌بینی بودن، شخصی بودن و مرتبط بودن اشاره کرد.
جایگاه بازاریابی اجازه‌ای اغلب در مقابل روش بازاریابی مستقیم تعریف می‌شود
جایی که در آن، پیام‌های تبلیغاتی را به شیوه‌ای سنتی برای تعدادی زیادی از افراد، بدون رضایت آن‌ها، می‌فرستند.