بازاریابی تکنیکی چگونه است؟

اگر مشتری واقعا قصد خرید  دارد در استفاده از این تکنیک باید صحبت را به موضوع فرعی بکشید به عنوان مثال با صحبت در مورد رنگ ماشین تمرکز مشتری را از موضوع اصلی(خرید ماشین) برداشته و به موضوع فرعی ببرید.با این روش میتوانید گام مهمی در نهایی شدن فروش برداشته باشید.