بازاریابی چند سطحی یا Multi-Level Marketing

در این روش چند لایه متعدد از افراد، بازاریابی یک محصول را برای رساندن آن به مصرف کننده بر عهده دارند. بازاریابی شبکه‌ای، کار بسیار سختی است و اصلاً نباید آن را به عنوان یک مدل کسب‌وکار که با آن می شود یک شبه میلیاردر شد برخورد کرد. این شیوه از بازاریابی ترکیبی از بازاریابی مستقیم و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی است. همچنین از مزایای بازاریابی دهان‌به‌دهان نیز در این روش بهره‌برداری می‌شود. در این مقاله کوشش شده است تا مفهوم کلی بازاریابی چندسطحی تشریح شود.