بازاریابی چند سطحی چیست ؟

ازاریابی چندسطحی، پدیده ای نو و در حال گسترش است. این سازمان ها اغلب خود را بازاریابان مستقیم(سازمان های فروش مستقیم) یا بازاریابان شبکه ای می نامند. تفاوت اصلی میان بازاریابی مستقیم[1]، سازمان های فروش مستقیم[2]( آنچه که بازاریابی شبکه ای[3] می نامیم) با بازاریابی چندسطحی[4] آن است که دربازاریابی شبکه ای محصول عنصر اصلی است و تأکید بر فروش محصول است، در حالی که در بازاریابی چندسطحی ، محصول معمولاً غیرضروری و اولویت دوم است و تأکید نه بر فروش، بلکه بر جذب فروشندگان دیگر است. اگر تأکید از فروش محصول به جذب فروشندگان دیگر تغییر کند، فروش مستقیم تبدیل به بازاریابی چندسطحی خواهد شد. دنیای اکادمیک هنوز در حال بررسی دقیق بازاریابی چندسطحی است.