تدوین بازاریابی

ا تدوین استراتژی بازاریابی می‌توان بازاریابی اثربخشی را شروع کرد. با استراتژی بازاریابی می‌توانید هدف کسب و کار و چشم انداز آن را شناسایی کنید. در مطالب به مراحل آن می‌پردازیم.

برنامه بازاریابی چیست و چگونه تدوین میشود؟

یک برنامه بازاریابی یک سند جامع است که فعالیتهای بازاریابی و تبلیغاتی را برای سال پیش رو در بر دارد. برنامه بازاریابی فعالیت های تجاری را بصورت فعالیت های تجاری مشخص در زمان معین تبین می کند. یک برنامه بازاریابی همچنین شامل شرحی بر موقعیت فعلی تجارت ، بحث بر بازار هدف ، توصیف مدل آمیخته بازاریابی (مجموعه ای از چهار ابزار محصول، قیمت، محل عرضه محصول، ترویج محصول است که بصورت ترکیبی برای افزایش فروش مورد استفاده قرار میگیرند) که برای توسعه بازاریابی بکار میروند میباشد.