تدوین بازاریابی

ا تدوین استراتژی بازاریابی می‌توان بازاریابی اثربخشی را شروع کرد. با استراتژی بازاریابی می‌توانید هدف کسب و کار و چشم انداز آن را شناسایی کنید. در مطالب به مراحل آن می‌پردازیم.