آموزش بازاریابی و فروش تلفنی موفق

فروش تلفنی و بازاریابی محصولاشت با استفاده از تلفن، یکی از شیوه‌های بازاریابی مستقیم است که تقریباً کمی پس از اختراع تلفن آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.