تنوع گرایی در بازاریابی

ازاریابی تنوع گرا عبارت است از تدوین یک طرح بازاریابی سفارشی از طریق بررسی عوامل محیطی !بازاریابی تنوع گرا ، نوعی استراتژی بازاریابی و مدیریت سازمان است برای وارد شدن به یک بازار یا صنعت جدید که سازمان پیش از آن در آن فعالیتی نداشته است.تنوع گرایی به طور معمول نیازمند آن است که سازمان به مهارت‌ها و دانش تازه‌ای در توسعه محصول دست یابد.