بازاریابی رفتار چیست و چطور می‌توان از آن بهره برداری کرد؟

همان طور که می‌توان از نام بازاریابی رفتار حدس زد، در این سبک از بازاریابی، با تمرکز بر نیازهای مشتری و جهت حرکت اجتماع؛ می‌توان برای فروش بیشتر خیز برداشت. این سبک از بازاریابی نیز مانند بازاریابی درونگرا، غیرمستقیم بوده و از فرمول تبلیغات سنتی فاصله دارد.