بازاریابی کششی و عمل کرد آن

استراتژی بازاریابی کششی، که به نام استراتژی تبلیغاتی کششی نیز شناخته می‌شود، به استراتژی اطلاق می‌شود که در آن یک شرکت نیاز برای محصولش را افزایش داده و مصرف کنندگان را به سمت محصولاتش هدایت می‌کند (“می کشد”). استراتژی‌های بازاریابی کششی مربوط به سوق دادن مصرف کنندگان به سمت یک محصول خاص هستند. یک استراتژی بازاریابی کششی می‌تواند توسط خودش یا در ارتباط با یک استراتژی بازاریابی رانشی مورد استفاده قرار گیرد.