بازاریابی انگیزشی چیست و تا چه میزان تاثیرگذار است؟

بازاریابی انگیزشی یک نوع بازاریابی محسوب می‌شود که به ایجاد تمایل در افراد برای خرید یک محصول و ترغیب مشتری به وسیله ایجاد انگیزه می‌پردازد. به عبارتی دیگر، انگیزه یک حالت درونی است که ما را در سمت برطرف کردن نیازهای خود ترغیب می‌کند. زمانی که شخصی احساس کند نیازی دارد، این نیاز به او احساس نگرانی خواهد داد.