بازاریابی فشار (push markting)

حتما تا به حال نام بازاریابی کششی یا رانشی را شنیده اید. هر تکنیک بازاریابی در یکی از این دو دسته قرار می گیرد: بازاریابی کششی (pull marketing) و بازاریابی رانشی یا فشار (push marketing). هر سازمانی از یکی از این دو تکنیک استفاده می کند یا شاید هر دو را به کار بگیرد. در ادامه به طور مفصل توضیح می دهیم که هر یک از این استراتژی ها به چه معناست، چه تفاوتی با هم دارند و هر کدام چه کاربردی دارند.