بازاریابی سبز چیست و چگونه در آن موفق شویم؟

بازاریابی سبز یعنی بازاریابی محصولات و خدماتی که بصورت پایدار، به بهبود محیط زیست کمک می‌کنند و استفاده از آن‌ها از نظر محیط زیستی بهتر است. در این مقاله در خصوص بازاریابی سبز توضیح خواهیم داد.