بازاریابی حلقه بسته چیست؟

بازاریابی حلقه بسته نوعی از بازاریابی است که به داده و تفسیر گزارش های حلقه بسته متکی است. بسته بودن حلقه به آن معنی است که دپارتمان هایی که در حلقه قرار می گیرند (مانند دپارتمان فروش) گزارش عملکرد و هر آنچه اتفاق افتاده است را به دپارتمان بازاریابی می دهند، این امر سبب می شود دپارتمان بازاریابی بهترین و بدترین منابع اثرگذار خود را شناسایی کند.