بوم ناب چیست؟

معیارها و فعالیت هایی که شما در طول راه اندازی استارتاپ برآورد کرده اید در این قسمت قرار می گیرد. معیارهایی همچون میزان درآمد، پیشرفت کار در سه ماهه اول، تعداد خرید، تعداد معرفی کسب و کار به سایرین و… در ماه های آغازین به طور مثال در سه ماه ی اول را در اینجا بنویسید.