تعریف دقیق استراتژی بازاریابی جوانان چیست؟

وجوانان و جوانانی که امروز آنها را میشناسیم بعنوان یک بخش مشخصی از جمعیت محسوب میشوند و تأثیر ویژه ای بر مفاهیم جامعه شناسی بازاریابی داشته اند. فرهنگ جوانی بطور چشمگیری در فیلم، موسیقی و روابط اجتماعی، خود را نمایان میکند. آنها سالهایی از دوره جوانی خود را جشن می گیرند که نشان میدهد جوانان دیگر کودک نیستند ولی کاملاً هم بزرگ نشده اند تا بخواهند محافظه کارانه برای خودشان تصمیم بگیرند. در بسیاری از مواقع مشاهده میشود که جوانان بطور ناگهانی از هویت شخصی خود، آگاه میشوند و این امر شاخصی برای ارزیابی این دسته از مخاطبان است تا بتوان بطور خاص برای این دسته از مخاطبان، استراتژی بازاریابی جوانان را برنامه ریزی کرد. جوانان در این دوره بطوری خاص و معمولا شتابزده عمل میکنند، آنها عاشق چیزهای جذاب میشوند و گرایش خاصی به شور و هیجان دارند و همه این عوامل میتواند بر روند تصمیم گیری خرید آنها تأثیر گذار باشد.