تکنیک های بازاریابی ویروسی (viralmarkting)

شاید بگویید ویروس چه ربطی به بازاریابی دارد؟ بازاریابی ویروسی یک راهکار است که قرار است با نشر و تکثیر به رشد برسد. در این روش از بازاریابی تک تک افراد اقدام به انتقال پیام تبلیغاتی شرکت به دیگران خواهند کرد. در این روش قرار است که آگاهی از برند بیشتر شود و به طبع تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات صورت بگیرد. این روش مانند ویروس از شیوه تکثیر سریع استفاده می‌کند به طوری که پیام مورد نظر به هزاران نفر برسد.