بازاریابی ترغیبی چیست؟ | بررسی کاربرد بازاریابی ترغیبی

نواع زیادی از روش‌های بازاریابی وجود دارد که هریک در موقعیت خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بازاریابی تبدیلی، بازاریابی محافظتی، بازاریابی تضعیفی و بازاریابی ترغیبی، نمونه‌هایی از انواع مدل‌های بازاریابی هستند که بسیار کاربرد دارند. اما از بین تمام این روش‌ها، در اینجا می‌خواهیم به بررسی بازاریابی ترغیبی پرداخته و جنبه‌های مهم این روش را بررسی کنیم.