استراتژی‌های جذب چندفرهنگی/ گزارش بازاریابی در فرهنگ های متنوع آمریکا

شورای مرکز بازاریابی اجتماعی، تحقیق و بررسی جدیدی را در اول سپتامپر ۲۰۱۵ آغاز کرد که موضوع آن مشکلات و دشورای های بازاریابی در فضای تجاری آمریکا می‌باشد؛ فضایی که از نظر فرهنگی متنوع است. این تحقیق به برجسته سازی این نکته می‌پردازد که کجا و چگونه شرکت‌ها می‌توانند استراتژی‌ها و تصمیمات مناسب را بیشینه سازی نمایند تا به بهترین شکل بخش‌های رو به افزایش مشتری اقلیت را جذب نمایند.