بازاریابی تعاملی یا (interactive marketing)

ازاریابی تعاملی به رابطه دو جانبه میان مشتری و برند تاکید دارد. اگر می خواهید با برندهای مطرح رقابت کنید، چاره ای ندارید جز اینکه با بازار مصرف در ارتباط باشید. در عین حال باید از فناوری های روز دنیا نیز برای اجرای چنین بازاریابی استفاده کنید.