نمونه تحليل پورتر:

پورتر معتقد است علاوه بر چهار عامل اصلي يادشده، دولت نيز بر ايجاد مزيت رقابتي شرکت ها و صنعت ها موثر است. سياست هاي پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، قوانين مربوط به صادرات، واردات و ضد تراست، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، توافق هاي رسمي و غير رسمي مقامات سياسي، برقراري يا توسعه روابط سياسي تجاري يا قطع روابط اقتصادي_ تجاري با ساير کشورها  جمله بارزترين عوامل تاثير گذار بر رقابت پذيري بنگاه‌ها، صنايع و کشورها است که به طور مستقيم با دولت ها در ارتباط هستند.