بازاریابی دون بازی (In-game marketing)

بازاریابی برای موفقیت بازی‌هایتان به اندازه خود بازی ضروری است. برنامه ریزی ضعیف یا نداشتن برنامه برای بازاریابی می‌تواند رویا‌های یک تیم مستقل بازی سازی را از بین ببرد. بعضی از بازیسازان، بازاریابی را مانند یک تسک نگاه می‎کنند که باید در زمان مناسب انجام شود. این دسته از بازیسازان همیشه از بیرون به بازاریابی نگاه می‌کنند و هیچ گاه درون آن شیرجه نمی زنند. آن‌ها معمولا خیلی دیر به سراغ مبحث بازاریابی بازی که در دست ساخت دارند حرکت می‌کنند از این رو نمی‌توانند شاخص‌های کلیدی بازاریابی را در محصول خود پیاده کنند.