بازاریابی روزنامه ای یا (Newspaper Marketing)

روزنامه امروز فوق رقابتی است و حواشی آن برای بسیاری از جوامع بسیار کم است. توانایی شما برای موفقیت به دو چیز بستگی دارد: میزان تیراژی که دارید و تعداد تبلیغ کنندگانی که مایل به همکاری با شما هستند. این ایده‌های بازاریابی ثابت شده به هر روزنامه‌ای کمک می‌کند تا حضور قوی‌تری در جامعه خود ایجاد کند، درآمد ایجاد کند و پایه‌ای برای آینده‌ای پایدار ایجاد کند.