بازاریابی با فیسبوک (Facebook marketing)

چگونه می توان در بازه‌ی زمانی کوتاه و محدودی، به یک بازاریاب حرفه ای در این رسانه تبدیل شد؟ و در زمانی کوتاه تر به افزایش فروش یا مشتری در این رسانه دست یافت؟ آیا برنامه ای برای حصول این مقصود وجود دارد؟