تفاوت بین بازاریابی کششی (Pull Marketing) و بازاریابی فشار (Push Marketing) چیست؟

در حال برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی خود برای فصل آینده هستید و نمی‌دانید باید به کدام سمت بروید؟ در این مقاله، ما مفاهیم بازاریابی فشار و بازاریابی کششی را بررسی می‌کنیم تا شما بتوانید بر این اساس، بهترین تصمیم ممکن را بگیرید. همچنین درباره نحوه استفاده و تفاوت اصلی بین بازاریابی فشار و بازاریابی کششی صحبت کرده و برخی از نمونه‌های بازاریابی فشار و بازاریابی کششی را بررسی خواهیم کرد.