هدف گذاري به شيوه اسمارت (Smart) + دانلود نمونه فرم هدف گذاري

وقتي پاي هدفگذاري وسط مي‌آيد، بيشتر آدم‌ها فکر‌ مي‌کنند همين که هدفشان را روي کاغذ بنويسند، هدف گذاري انجام شده و کار تمام است؛ درحالي‌که سخت در اشتباه بوده و هستند. هدفگذاري مدل هاي مختلفي دارد که در اين مقاله مي‌خواهيم درباره هدف گذاري smart صحبت کنيم.

هدف گذاری به روش اسمارت (SMART)

اهدف قابل اندازه گیری به این معنیه که دقیقا بدونید در زمان دستیابی به هدف چه چیزی خواهید دید، شنید و احساس خواهید کرد، به این معنا که اهدافتون رو به عناصر قابل اندازه گیری بشکنید. به شواهد واقعی نیاز دارید. خوشحالتر بودن شاخص مناسبی نیست.اهدف قابل اندازه گیری به این معنیه که دقیقا بدونید در زمان دستیابی به هدف چه چیزی خواهید دید، شنید و احساس خواهید کرد، به این معنا که اهدافتون رو به عناصر قابل اندازه گیری بشکنید. به شواهد واقعی نیاز دارید. خوشحالتر بودن شاخص مناسبی نیست.