بازاریابی تکنیکی چگونه است؟

اگر مشتری واقعا قصد خرید  دارد در استفاده از این تکنیک باید صحبت را به موضوع فرعی بکشید به عنوان مثال با صحبت در مورد رنگ ماشین تمرکز مشتری را از موضوع اصلی(خرید ماشین) برداشته و به موضوع فرعی ببرید.با این روش میتوانید گام مهمی در نهایی شدن فروش برداشته باشید.

بازاریابی تاکتیک یا تکنیک

درگی در پایان سخنان به تقسیم‌بندی مشتریان پرداخت و گفت: مشتریان سه دسته‌اند: راضی، ناراضی و خشنود. دراین میان، مشتریان خشنود فرصت‌ساز هستند. مشتریان راضی از محصول شما رضایت دارند، اما برای آن تبلیغ نمی‌کنند. دریک طبقه‌بندی دیگر مشتریان را به بی‌تفاوت، گروگان، حواریون وخرابکار تقسیم‌بندی می‌کنند. دراینجا حواریون همان خشنودها هستند و برای شما تبلیغ هم می‌کنند. در این میان مشتریانی را که دائم درحال زیان‌رسانی به سازمان ما هستند، باید باظرافت کنار بگذاریم. چراکه بنا نیست که تاابد این نوع مشتری را برای خود وباهر قیمتی حفظ کنیم، حتی اگر برای ما مفید نباشند.