آمیخته بازاریابی 4p

در این بخش قصد داریم که شما را با آمیخته بازاریابی 4P و آشنا کنیم که در واقع دارای مدل های مختلفی است. مدل 4P در واقع یک مدل مناسب برای بازاریابی را نشان می دهد. در این بخش می توان گفت که منظور از آمیخته بازاریابی این است که میان اجزای مختلف در کسب و کار چه ارتباط و هماهنگی ای وجود دارد. شما باید برای هر یک از این بخش های مختلف یک سری برنامه ریزی های دقیق داشته باشید تا بتوانید آن ها را براساس اجزای مختلف دسته بندی کنید.