مدل کسب و کار چيست و انواع آن مدال کسب و کار چيست و انواع آن کدام است؟

مدل کسب و کار اينترنتي تجارت الکترونيک عبارتست از خريد، فروش، مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبکه هاي رايانه اي از جمله اينترنت مي باشد. ارتباطات تجارت الکترونيک از زاويه ديگر تحت عنوان کسب و کار الکترونيکي مطرح مي شود. به طور کلي در سال 1990 با ظهور کسب و کارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات واژه ” مدل کسب و کار” بيش از پيش مورد توجه و اهميت قرار گرفت. علت استفاده زياد از اين واژه رشد سريع فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي باشد که باعث شده علاقه مندي براي تغيير مدل هاي کسب و کار سنتي و ايجاد مدل هاي کسب و کار جديد جهت استفاده بهتر از فرصت هاي ناشي از نوآوريهاي الکترونيکي افزايش يابد.