ظاهرا الگوریتم بازاریابی محتوایی به این سمت‌و‌سو می‌رود

تمام این نتایج نمونه هایی از دنیای واقعی، مطالعات و آمار و حقایق هستند. این تحقیق باید به دقت ترجمه ، ارجاع و ذکر شود و همان چیزی است که امروزه برای خوانندگان و موتورهای جستجو مناسب است. محتوای سطحی به شما نتایج سطحی را در بهترین حالت می دهد. به ندرت ارزشی را از موضوعی که فقط به یک سطح دست یافته در مبحث بازاریابی محتوایی پیدا می‌کنید.