بازاریابی چند فرهنگی چیست و چه اهمیتی دارد؟

زاریابی چند فرهنگی نیازمند رویکردی متفکرانه به زمینه، تاریخ و حساسیت‌های هر فرهنگ یا خرده فرهنگ خاص است. در برخی موارد، این ممکن است به معنای یادگیری کلمات جدید باشد؛ یا ممکن است مجبور شوید «زبان بازاریابی» دیگری را یاد بگیرید تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید.