بازاریابی کاتالوگی

بازاریابی کاتالوگی و کاتالوگ ها یکی از محبوب ترین روش های خرید در دنیا  برای بیش از 200 سال بوده اند . در واقع، کاتالوگها به صورت پیوسته ای از تولید کننده به مصرف کننده قبل از جنگ جهانی مورد استفاده قرار میگرفتند