بازاریابی نفوذی (Influence Marketing)

یک روش بازاریابی بر مبنای اثر گذاری بر روی افراد با نفوذ در بازار هدف است.اما این نفوذ چگونه انجام میشود؟ در این روش ما به صورت کاملا حرفه ای (نه مانند توضیحاتی که برای مردم عادی میدهیم. زیرا این ها افراد عادی نیستند و درست به اندازه ما درباره محصولات از این قبیل اطلاعات دارند) به توضیح و معرفی محصول خود برای افراد پرچم دار این بازار میپردازیم و همه مزایای آن را نشریح می کنیم.