مزيت رقابتي چيست؟ چطور مزيت رقابتي ايجاد کنم؟

به عبارت ساده، مزيت رقابتي يعني شما در کسب و کارتان  نسبت به ساير رقبا تفاوت هايي ايجاد کنيد که آنها ايجاد نکرده اند. ايجاد مزيت رقابتي جرات و  شهامت مي خواهد! همين تفاوت هاي ساده باعث مي شود شما نسبت به رقيبان مزيت رقابتي ايجاد کنيد. در اين ويدئو در مورد مزيت هاي رقابتي و اينکه چگونه يک مزيت رقابتي ايجاد کنيم صحبت خواهم کرد.