بازاریابی وفاداری (loyalty marketing) و 11مورد درباره آن

بازاریابی وفاداری (loyalty marketing) یعنی تاثیر بر مشتریان جاری کسب و کار. بازاریابی وفاداری یکی از روش های هست که می توانید مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل کنید البته منظور از مشتری جاری به معنای مشتری موجود یا بالقوه نیست، بلکه به معنای مشتری است که همین الان در محل کسب و کار مشغول خرید یا بازدید است. چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی.