بازاریابی الگوریتمی یا(Algorithmic marketing)چیست؟

استفاده از بازاریابی الگوریتمی منجر به نتایج بهتر می‌شود هنگامی‌که الگوریتم‌ها کار را به دست می‌گیرند.
برای بازاریابی الگوریتمی، این یک تابع است نه یک اشتباه و استفاده از آن منجر به افزایش تبدیل و ترافیک، با کیفیت بالاتر می‌شود.