بازاریابی پنهان چیست؟

بازاریابی پنهان یا Stealth Marketing که شاخه ای دیگر از بازاریابی همهمه ای است،
یکی از رایج ترین استراتژی های دنیای تبلیغات بوده که به وسیله آن آگاهی رسانی گسترده ای انجام می شود.