تحليل SWOT  چيست؟

سوات که به انگليسي SWOT نوشته مي شود، در واقع هر حرفش اختصار يافته يک کلمه است. حرف S به کلمه Strength اشاره دارد، که به معناي قوت است. W حرف اول کلمه Weakness به معناي ضعف است. حرف O از کلمه Opportunity گرفته شده که به معناي فرصت است و T اشاره به Threat دارد، که معناي تهديد را مي دهد.